Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie COOKIES

I.
Ochrana osobných údajov v CONSULED spol. s r.o.

1.) Spoločnosť CONSULED spol. s r.o. so sídlom Mokrohájska cesta 10, 841 04 Bratislava, IČO: 35 824 824 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je povinná v zmysle nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ” ďalej v texte len „zákon na ochranu osobných údajov“”) zabezpečiť ochranu osobných údajov. Prijali sme preto také technické, organizačné a personálne  bezpečnostné opatrenia, pomocou ktorých sme schopní zabezpečiť sieťovú bezpečnosť a zálohovanie údajov, odolnosť informačných systémov obsahujúcich osobné údaje proti škodlivým kódom, nežiaducim modifikáciám, neoprávnenému prístupu, manipuláciou so zariadeniami alebo nosičmi a pod. a preventívnou kontrolou sa snažíme predchádzať rôznym bezpečnostným incidentom. Opatrenia sú pravidelne aktualizované a vymedzujú rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém s cieľom zabezpečiť:

    • dostupnosť, integritu  a  spoľahlivosť systémov riadenia  najmodernejšími informačnými technológiami,
    • chrániť osobné údaje pred stratou, poškodením, odcudzením, modifikáciou, zničením a zachovať ich dôvernosť,
    • identifikovať potenciálne problémy a zdroje narušenia a predchádzať im.

Kontakt na poverenú osobu k spracúvaniu osobných údajov: info@consuled.sk

2.) Prístup k osobným údajom majú pracovníci kancelárie, ktorí boli poučení o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov a sú povinní dodržiavať mlčanlivosť,
ktorá trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

3.) Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies sa vzťahujú na všetky služby CONSULED, s.r.o. poskytované priamo v kancelárii, na webovej stránke https://consuled.sk alebo na Facebooku. Nevzťahujú sa na služby ponúkané inými spoločnosťami alebo jednotlivcami, ani na produkty alebo webové stránky, ktoré sa môžu objaviť, na webovej stránke https://consuled.sk/ vo forme reklamy, odkazov, linkov a pod.

4.) CONSULED spol. s r.o. získava osobné údaje od:

dopytujúcich klientov, ponúkajúcich klientov CONSULED, s.r.o. aj na webe https://consuled.sk/ a Facebooku

uchádzačov o prácu, ktorí sa zaevidujú do databázy spoločnosti uchádzačov na webovej stránke cez kontaktný formulár alebo reagujú na ponuku poskytnutím údajov na adresu info@consuled.sk (ďalej v texte len „dotknuté osoby“). Spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie sa vykonáva na základe Súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl.6 ods.1 písm. a) nariadenia, ktorý poskytne uchádzač. Prevádzkovateľ bude kontaktovať len úspešných uchádzačov.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 Osobné údaje sú uchovávané po dobu 12 mesiacov od udelenia súhlasu. Máte právo kedykoľvek pred uplynutím uvedenej doby odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odoslaním žiadosti na emailovú adresu: info@consuled.sk alebo zaslaním žiadosti na adresu Prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR odvolanie súhlasu“ na obálke. Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania osobných údajov pred uvedenou lehotou, tieto budú vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.

5.) So získanými osobnými údajmi narábame podľa zákona na ochranu osobných údajov. Zhromažďujeme len také osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na to, aby sme boli schopní poskytovať naše služby a vykonať evidenciu v databáze uchádzačov alebo poskytnúť prácu. Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie vymedzených účelov spracovania osobných údajov, najviac však po dobu trvania príslušnej zmluvy, resp. vysporiadania vzájomných záväzkov z nej vyplývajúcich. Faktúry, ako aj ďalšie daňové a účtovné doklady uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi po dobu 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané. 

6.) V zmysle § 16 ods. 1 zákona na ochranu osobných údajov, je dotknutá osoba povinná uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.

7.) Každá dotknutá osoba má právo na informácie o stave spracúvania osobných údajov, opravu alebo likvidáciu nesprávnych údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu osobných údajov ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov a ďalšie práva vyplývajúce z § 28 zákona na ochranu osobných údajov.

8.) Poskytnutý súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, a to písomne, na nižšie uvedenej emailovej a poštovej adrese (viď článok III.).

9) Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je článok 6 bod 1. písm. c) nariadenia GDPR, zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. To znamená, že na spracúvanie Vašich osobných údajov sa nevyžaduje Váš súhlas, keďže sme povinní spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu podľa uvedeného zákona na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Následne sú uchovávané v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

II.
Cookies

1.)  Web stránka https://consuled.sk Vás nesleduje, preto sa k nám dostanú len tie Vaše osobné údaje, ktoré nám výslovne oznámite. Naša stránka  používa tzv. „cookies“, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky a poskytovanie našich služieb. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

2.) CONSULED, s.r.o. používa na web stránke https://consuled.sk cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky a poskytovanie našich služieb. Sú to:

Session cookies, ktoré sa po uzatvorení stránky automaticky vymazávajú a poskytujú nám len neosobné údaje o návštevníkovi stránky, na základe ktorých vieme, napríklad koľko návštevníkov bolo na stránke, aké prehliadače používajú. Tieto informácie sú potrebné pre optimalizáciu našej stránky.

Funkčné cookies, ktoré umožňujú zapamätať si prihlasovacie údaje každého návštevníka stránky a zabezpečiť bezpečnosť po prihlásení.

3.) Web stránka https://consuled.sk povoľuje generovanie vlastných cookies nasledujúcim externým systémom:

Ide predovšetkým o tzv. Cookies tretích strán, ktoré sú generované výlučne tretími stranami, ktoré CONSULED, s.r.o. nedokáže čítať. Patria sem predovšetkým analytické cookies pre Google Analytics, ktoré merajú používanie stránky zo strany užívateľov, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook, Youtube,…), ktoré zjednodušujú užívateľské rozhranie, cielenie
reklamy a pod.

4.) Je možné odstrániť alebo zmeniť nastavenia pre cookies. Je potrebné kliknúť vo svojom prehliadači na menu Pomoc, avšak vymazanie alebo zamedzenie cookies môže mať za následok nesprávne fungovanie web stránky https://consuled.sk Viac informácií o cookies, ako s nimi pracovať a spravovať ich nájdete na www.allaboutcookies.org

III.
Kontaktné údaje

1.) Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v CONSULED spol. s .r.o.  prípadne žiadosti o opravu/aktualizáciu, vymazanie, likvidáciu údajov nám môžete poslať

emailom alebo poštou:
Email: info@consuled.sk
TEL: +421 2 2040 0710

Adresa:
CONSULED spol. s r.o.
Mokrohájska cesta 10
841 04 Bratislava

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o vás, sú nesprávne alebo neúplné,  kontaktujte nás.

Copyright © 2019 CONSULED spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

Vážime si vaše súkromie

Používame cookies, aby sme vám poskytli najlepšie online služby. Súhlasíte s tým, že akceptujete používanie súborov cookies v súlade s pravidlami o používaní súborov cookies?

Košík

Uvedené ceny sú bez DPH.

  • Váš košík je prázdny.