Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie COOKIES

I.
Ochrana osobných údajov v CONSULED, s.r.o.

1.) Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies sa vzťahujú na všetky služby CONSULED, s.r.o. poskytované priamo v kancelárii, na webovej stránke https://consuled.sk alebo na Facebooku. Nevzťahujú sa na služby ponúkané inými spoločnosťami alebo jednotlivcami, ani na produkty alebo webové stránky, ktoré sa môžu objaviť, na webovej stránke https://consuled.sk/ vo forme reklamy, odkazov, linkov a pod.

2.) Prístup k osobným údajom majú pracovníci kancelárie, ktorí boli poučení o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov a sú povinní dodržiavať mlčanlivosť,
ktorá trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

3.) Spoločnosť CONSULED, s.r.o. je povinná v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej v texte len „zákon na ochranu osobných údajov“) zabezpečiť ochranu osobných údajov. Prijali sme preto také technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých sme schopní zabezpečiť sieťovú bezpečnosť a zálohovanie údajov, odolnosť informačných systémov obsahujúcich osobné údaje proti škodlivým kódom, nežiaducim modifikáciám, neoprávnenému prístupu, manipuláciou so zariadeniami alebo nosičmi a pod. a preventívnou kontrolou sa
snažíme predchádzať rôznym bezpečnostným incidentom.

4.) CONSULED, s.r.o. získava osobné údaje od:

dopytujúcich klientov, ponúkajúcich klientov CONSULED, s.r.o. aj na webe https://consuled.sk/ a Facebooku

uchádzačov o prácu, ktorí sa zaevidujú do našej databázy uchádzačov na webovej stránke cez kontaktný formulár alebo reagujú na ponuku poskytnutím údajov na mail info@consuled.sk
(ďalej v texte len „dotknuté osoby“).

5.) So získanými osobnými údajmi narábame podľa zákona na ochranu osobných údajov. Zhromažďujeme len také osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na to, aby sme boli schopní poskytovať naše služby a vykonať evidenciu v databáze uchádzačov alebo poskytnúť prácu.

6.) V zmysle § 16 ods. 1 zákona na ochranu osobných údajov, je dotknutá osoba povinná uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.

7.) Každá dotknutá osoba má právo na informácie o stave spracúvania osobných údajov, opravu alebo likvidáciu nesprávnych údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu osobných údajov ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov a ďalšie práva vyplývajúce z § 28 zákona na ochranu osobných údajov.

8.) Poskytnutý súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, a to písomne, na nižšie uvedenej emailovej a poštovej adrese (viď článok III.).

II.
Cookies

1.) Web stránka https://consuled.sk používa tzv. „cookies“. Cookies sú malé textové súbory, ktoré si stránka ukladá na zariadení návštevníka stránky a ktoré zhromažďujú informácie o návštevníkoch stránky.

2.) CONSULED, s.r.o. používa na web stránke https://consuled.sk cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky a poskytovanie našich služieb. Sú to:

Session cookies, ktoré sa po uzatvorení stránky automaticky vymazávajú a poskytujú nám len neosobné údaje o návštevníkovi stránky, na základe ktorých vieme, napríklad koľko návštevníkov bolo na stránke, aké prehliadače používajú. Tieto informácie sú potrebné pre optimalizáciu našej stránky.

Funkčné cookies, ktoré umožňujú zapamätať si prihlasovacie údaje každého návštevníka stránky a zabezpečiť bezpečnosť po prihlásení.

3.) Web stránka https://consuled.sk povoľuje generovanie vlastných cookies nasledujúcim externým systémom:

Ide predovšetkým o tzv. Cookies tretích strán, ktoré sú generované výlučne tretími stranami, ktoré CONSULED, s.r.o. nedokáže čítať. Patria sem predovšetkým analytické cookies pre Google Analytics, ktoré merajú používanie stránky zo strany užívateľov, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook, Youtube,…), ktoré zjednodušujú užívateľské rozhranie, cielenie
reklamy a pod.

4.) Je možné odstrániť alebo zmeniť nastavenia pre cookies. Je potrebné kliknúť vo svojom prehliadači na menu Pomoc, avšak vymazanie alebo zamedzenie cookies môže mať za následok nesprávne fungovanie web stránky https://consuled.sk Viac informácií o cookies, ako s nimi pracovať a spravovať ich nájdete na www.allaboutcookies.org

III.
Kontaktné údaje

1.) Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v CONSULED,s.r.o, prípadne žiadosti o opravu/aktualizáciu, vymazanie, likvidáciu údajov nám môžete poslať

emailom alebo poštou:
Email: info@consuled.sk
TEL: +421 2 2040 0710

Adresa:
CONSULED,s.r.o
Mokrohájska cesta 10
841 04 Bratislava

Vážime si vaše súkromie

Používame cookies, aby sme vám poskytli najlepšie online služby. Súhlasíte s tým, že akceptujete používanie súborov cookies v súlade s pravidlami o používaní súborov cookies?

Košík

Uvedené ceny sú bez DPH.

  • Váš košík je prázdny.